Beijing ERUIS Trading Co.,Ltd
5-2202 Changyingxingzuo, Changtong Road No. 3
Chaoyang District, 100024 Beijing, China.
Cell: +86 18610059378
Email: liudan@medical-eruis.com